Báo Cáo Từ Huế Trong Tháng 9 Mùa Vu lan Năm 2015

Kính trình quý ân nhân.

Thành thật cám ơn

Khât si Phamdangkhai
ROF

Buu Tu Từ Thiện tháng 9 Vu lan 2015.pdf

Leave a Comment

ROF Xin Tiếp Tục Gửi Trình Việc Làm G iúp Người Khuyết Tật. Hình ảnh từ Huế

Kính mời quý ân nhân xem báo cáo.

Thành thật cám ơn,

ROF

ROF Báo Cáo tháng 9-2015.pdf

Leave a Comment

Tường Trình Của Đoàn Sứ Giả Từ Bi T rong Chương Trình Thường Lệ Suốt Năm

9-11-15

Kính thưa quý ân nhân,

Như ROF đã từng trình bày là việc làm giúp người NGẶT của ROF kéo dài suốt năm. Những nơi đại diện tuần tự báo cáo về sau từng chuyến từ thiện tại từng nơi, từng địa phương riêng rẽ.

Hôm nay ROF xin thông báo việc làm của Đoàn Sứ Giã Từ Bi vừa giúp những bệnh nhân quá nghèo và đã bế tắc tài chánh tại các bệnh viện. Ngoài báo cáo số tiền ROF xin gửi kèm vài hình ảnh tượng trưng bệnh nhân khổ tâm lo lắng mọi điều trên giường bệnh.

ROF cũng biết rằng quý ân nhân quá bận trong việc kinh tế hằng ngày nên giao phó việc giúp người ngặt cho ROF, ROF làm hết sức mình trong vai trò người trung gian, để đem lại niềm vui cho, Người tặng, Người nhận, Người tình nguyện thực hiện sứ mạng. Tất cả chúng ta cùng vui khi thấy một gia đình ngặt nghèo được thoát khỏi cảnh bế tắc.

ROF posts báo cáo lên website đồng thời cũng thông báo quý ân nhân để tùy nghi.

Thành thật cám ơn,

Trân trọng,

ROF

Tue Dung Bao cao.pdf

Leave a Comment

Phóng Viên Đài SET-TV Tầng Số 57.4 P hỏng Vấn Phạm Đăng Khải – Thư Ký Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi Reaching Out Fo undation A Not-For-Profit Corporation

Kính mời quý ân nhân xem.

Thành that cám ơn,


icon_10_generic_list.pngROF Khai Pham Interview.wmv

Leave a Comment

ROF Phỏng Vấn Từng Trường Hợp Ngặt Nghèo Của Từng Bệnh Nhâ n, Từng Hoàn Cảnh Để Quyết Đị nh Chính Xác Số Tiền Giúp Đở.

Kính mời quý ân nhân xem cái khổ tâm của những người đã nghèo mà còn phải chăm lo cho bệnh nhân tại bệnh viện, và đã lâm vào hoàn cảnh ngặt.

Thành that cám ơn

Kính,

ROF


icon_10_generic_list.pngROF Interview Aug 19 2015.wmv

Khât si Phamdangkhai
Great minds discuss ideas
Average minds discuss events
Small minds discuss people
Eleanor Roosevelt

Leave a Comment

Reaching Out Foundation A Not-For-Profit Corporation Tiếp Tục Hướng Dẫn Người Việt Nam Hải Ngoại Thế Hệ Trẻ Và Cũng Là Thế Hệ Đầu Tiên Sanh Tại M ỹ, Công Dân Mỹ, Tiếp Tục Việ c Làm Từ Thiện Giúp Người Ngặ t Tại Việt Nam Và Thế Giới.

Kính mời quý ân nhân thưởng thức.

icon_10_generic_list.pngNyla Aug 19 extended.wmv

Khât si Phạm Đăng Khải
Great minds discuss ideas
Average minds discuss events
Small minds discuss people
Eleanor Roosevelt

Leave a Comment

Kính Trình Việc Làm Giúp Ngừơi Ngặt Của Đoàn Sứ Gia ̉ Từ Bi Đại Diện ROF Tháng 8-2015

Kính mời quý ân nhân vào xem những việc làm của ROF mà quý ân nhân tin tửơng giao vị

Tue Dung Bao Cao- Thang Aug.2015.pdf

Leave a Comment

Older Posts »
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.