Phóng Viên Đài SET-TV Tầng Số 57.4 P hỏng Vấn Phạm Đăng Khải – Thư Ký Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi Reaching Out Fo undation A Not-For-Profit Corporation

Kính mời quý ân nhân xem.

Thành that cám ơn,


icon_10_generic_list.pngROF Khai Pham Interview.wmv

Leave a Comment

ROF Phỏng Vấn Từng Trường Hợp Ngặt Nghèo Của Từng Bệnh Nhâ n, Từng Hoàn Cảnh Để Quyết Đị nh Chính Xác Số Tiền Giúp Đở.

Kính mời quý ân nhân xem cái khổ tâm của những người đã nghèo mà còn phải chăm lo cho bệnh nhân tại bệnh viện, và đã lâm vào hoàn cảnh ngặt.

Thành that cám ơn

Kính,

ROF


icon_10_generic_list.pngROF Interview Aug 19 2015.wmv

Khât si Phamdangkhai
Great minds discuss ideas
Average minds discuss events
Small minds discuss people
Eleanor Roosevelt

Leave a Comment

Reaching Out Foundation A Not-For-Profit Corporation Tiếp Tục Hướng Dẫn Người Việt Nam Hải Ngoại Thế Hệ Trẻ Và Cũng Là Thế Hệ Đầu Tiên Sanh Tại M ỹ, Công Dân Mỹ, Tiếp Tục Việ c Làm Từ Thiện Giúp Người Ngặ t Tại Việt Nam Và Thế Giới.

Kính mời quý ân nhân thưởng thức.

icon_10_generic_list.pngNyla Aug 19 extended.wmv

Khât si Phạm Đăng Khải
Great minds discuss ideas
Average minds discuss events
Small minds discuss people
Eleanor Roosevelt

Leave a Comment

Kính Trình Việc Làm Giúp Ngừơi Ngặt Của Đoàn Sứ Gia ̉ Từ Bi Đại Diện ROF Tháng 8-2015

Kính mời quý ân nhân vào xem những việc làm của ROF mà quý ân nhân tin tửơng giao vị

Tue Dung Bao Cao- Thang Aug.2015.pdf

Leave a Comment

Cám Ơn và Báo Cáo Thâu-Chi Ngày Gây Quỹ Của Reaching Out Foundation A Not-For-Profit Corporation – Ngày 8-1-15

Kính mời quý ân nhân vui lòng xem báo cáo của ROF.

ROF

Thư Ký Phạm Đăng Khải

Cover sheet for Báo Cáo 8-1-15.pdf

Báo Cáo Thâu Chi ROF Gala 8-1-15.pdf

Leave a Comment

Hình Ảnh Đêm Gây Quỹ Của ROF Ngày 8-1 -15 Và Một Video Clip Ngắn ROF Phát Quà cho Người Nghèo Khuyết Tật Tại Thủ Thừa, Long An tại VN hôm tháng 5-2015

Leave a Comment

Lá Thư Cám Ơn Của Sr Trần Thị Lan Quảng Bình

Kính Trình Quý Ân Nhân,

Thành Thật Cám Ơn
ROF

Thư cám ơn của Sr Trần Thị Lan 6-8-15 – va 7-13-15.pdf

Leave a Comment

Older Posts »
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.